Acte necesare

Ultima actualizare: 27 feb 2020, 08:02:52 (de către Gabriela Pavelescu).

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITEREA

ÎN ANUL I MASTER 

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

 • Scrisoarea motivaţională (1-2 pagini);
 • Diploma de BACALAUREAT obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Diploma de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă, ambele în original, sau  atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Absolvenţii promoţiei 2020 vor depune Adeverinţa de licenţă,  în original, în locul diplomei de licenţă;
 • Dacă un candidat se înscrie în prealabil la o altă facultate/ universitate  cu actele în orginal, la a doua facultate va depune copii xerox şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Candidaţii care au absolvit o altă specializare de master, vor prezenta la înscriere Diploma de master şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă/Adeverinţa de master (pentru promoţia 2020), ambele în original, şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate de la buget  şi numărul de semestre de bursă de la prima specializare de master;
 • În cazul studenţilor/foştilor studenţi la master care au fost exmatriculaţi – adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi  numărul de semestre în care au beneficiat de bursă;
 • Cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de căsătorie, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată  de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Două fotografii color, tip carte de identitate;
 • Fişa tip de înscriere, solicitată de la comisia de înscriere;
 • Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai fost sau este înscris la alte programe de master/studii aprofundate;
 • Candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE care au obţinut diploma de bacalaureat şi/sau diploma de licenţă în străinătate, vor depune două dosare: unul pentru înscriere şi unul pentru echivalarea studiilor. Vezi aici http://www.chem.uaic.ro/ro/admitere/acte-echivalare-studii.html

Se achită o singură taxă de înscriere, de 100 lei, indiferent de numărul opţiunilor de admitere, la orice filială B.R.D. din ţară, conform precizărilor de mai jos:
-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de admitere: 28

-Facultatea de Chimie, cod facultate: 2402

-Forma de învăţământ: master zi, cod 03

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

Taxa de înscriere nu se restituie!

 
Prima pagină > ADMITERE 2020 > Acte necesare... |