EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Admiterea in anul I de studii universitare de licenta, sesiunea iulie 2015

Ultima actualizare: 13 iul 2015, 13:07:00 (de către Gabriela Pavelescu).

Admiterea în anul I de licenţă,

sesiunea IULIE 2015

120 de locuri la buget

Înscrierea candidaţilor:
 • 13-18 iulie 2015, în Amfiteatrul "Petru Bogdan", în Corpul A al universităţii (prin Sala Paşilor Pierduţi, culoarul din dreapta), între orele 9-17. Pe data de 18 iulie 2015 înscrierile se fac până la ora 14.
 • online (până pe data de 18 iulie 2015, ora 12). Înscrierea online este valabilă doar pentru candidaţii care nu sunt scutiţi de plata taxei de admitere!!!
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 20 iulie 2015.
Înmatricularea candidaţilor admişi se face în perioada 20-28 iulie 2015.
Taxa de înscriere: 75 lei.
Taxa de înscriere se achită în sala de înscrieri (Amfiteatrul "Petru Bogdan") sau la orice filială BRD din ţară.
Precizări suplimentare privind achitarea taxei de înscriere la BRD:
-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:
RO 68 BRDE 240SV89534452400
-Cod taxă de admitere: 28
-Facultatea de Chimie
-Forma de învăţământ: licenţă zi, cod 01
-Cod facultate: 1211
Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!
Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:
- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului nedidactic din Universitatea " Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;
- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
- candidaţii(în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii ai eroilor martiri ai revoluţiei;
- candidaţii care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de MEN sau la alte concursuri recunoscute de către facultatea la care se înscrie.
Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din Iaşi.
Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

NUMĂRUL DE LOCURI

 • pentru candidaţii români:

- la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă): 120 locuri

- la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), 1750 lei/semestru: 15 locuri.

 •  pentru candidaţii de etnie română, din Republica Moldova, cu studii liceale în România sau Republica Moldova:

- la buget, cu bursă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă): 1 loc (admitere la minister, pentru candidaţii cu studii liceale în Republica Moldova)

 - la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), 1750 lei/semestru: 1 loc (admitere la UAIC, pentru candidaţii cu studii liceale în România sau Republica Moldova)

 • pentru candidaţii de etnie romă:

- la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă): 1 loc.

MEDIA DE ADMITERE

Nu se susţine probă de admitere!!! Concursul de admitere constă în selecţia şi ierarhizarea dosarelor, media de admitere fiind egală cu media examenului de bacalaureat.

Criteriul de departajare a candidaţilor cu medii egale: media la disciplina "Chimie" studiată în liceu.

Ultima medie de admitere a candidaţilor admişi la buget in sesiunea iulie 2014 a fost 6,10 (şase şi 10%).

Specializări de licenţă: 

- Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 580/2014;

- Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 580/2014;

- Chimie medicală , cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare autorizată prin Hotarârea Consiliului ARACIS în şedinţa din 25 iunie 2015.

Taxa de scolarizare (pentru candidatii licentiaţi sau admişi pe locurile cu taxă)  se achită astfel:

- 30% din rata primului semestru, adica 525 lei, în perioada de înmatriculare a candidaţilor admişi (20-28 iulie 2015);

- diferenţa de taxă se achită conform prevederilor Regulamentului studiilor universitare de licenţă.

Premianţii probelor clasei a XII-a (premiile I, II, III şi menţiune) din cadrul Concursului de Chimie "MAGDA PETROVANU" vor fi declaraţi admişi pe locurile fără taxă, în condiţiile respectării celorlalte prevederi regulamentare (diplomă de bacalaureat, dosar complet de înscriere etc). Studenţii anului I admişi pe baza acestei proceduri, care frecventează cursurile Facultăţii de Chimie, beneficiază de cazare pe perioada primului an universitar şi de bursă de studiu pe perioada semestrului I (în limita resurselor alocate).

Lista olimpiadelor şcolare şi a concursurilor de nivel naţional şi internaţional, ai căror laureaţi pot fi înscrişi fără admitere:
·         Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale de Chimie;
·         Premiile I, II, III şi menţiuni la Olimpiada Naţională de Chimie;
·         Premii şi menţiuni  la Concursul Naţional “C.D. Neniţescu”;
·         Premiile I, II, III şi menţiuni la Olimpiade de Fizică şi Biologie.
·         Premii şi menţiuni  la Concursul de Chimie “Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
·         Premii şi menţiuni  la Concursul “Chimia – prieten sau duşman?”, organizat de Facultatea de Chimie, Universitatea Bucureşti
·         Premii şi menţiuni  la Concursul „Candid Liteanu” organizat de Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca.
 ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:
- Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original
-Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din afara universităţii  noastre, va depune copii legalizate după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
-Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din cadrul universităţii noastre, va depune copii xerox după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
- Buletinul/cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
- Certificatul de naştere în copie legalizată; 
- Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, numai pentru candidatele căsătorite;
- Două fotografii color, tip Buletin de identitate;
- Adeverinta medicală tip, eliberată de medicul de familie sau de către Dispensarul din Complexul Studentesc "Titu Maiorescu";
- Cerere tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii;
- Dosar plic;
- Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2015 vor adauga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă.
Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricola din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă!
FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI:
 • Cazare în caminele Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în limita locurilor disponibile;
 • Acces nelimitat la INTERNET, în sediile si caminele facultatii;
 • Burse de merit, studiu si sociale;
 • Burse de performanta pentru studentii din mediu rural, cu cele mai bune rezultate scolare;
 • Burse de mobilitate internationala oferite anual pentru studii în strainatate;
 • Ajutoare financiare de sprijin pentru achizitionarea de calculatoare, în cazul studentilor cu venituri reduse;
 • Acces la Biblioteca facultatii, sectie specializata a Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu" din Iaşi;
 • Integrare în activitatile de cercetare ale celor şase colective ale facultatii: Chimie analitica, Chimie anorganica, Chimie fizica si teoretica, Chimia materialelor, Chimie organica, Biochimie.

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

 • Chimisti în laboratoare de analiza si controlul calitatii alimentelor;
 • Chimisti în laboratoare de analize clinice;
 • Chimisti în puncte vamale si control anti-doping;
 • Chimisti în industria medicamentelor;
 • Chimisti în industria produselor cosmetice si a detergentilor;
 • Chimisti în industria de lacuri, vopsele si materiale de constructii;
 • Chimisti în controlul si protectia mediului;
 • Chimişti în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;
 • Cadre didactice în învaţământul preuniversitar şi universitar;
 • Cercetători în institute de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ pentru anul universitar 2015-2016

FII ŞI TU CHIMIST!
 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > Admiterea in anul I de studii ... |