EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Admiterea în anul I de master a candidaţilor români de pretutindeni, sesiunea IULIE 2019

Ultima actualizare: 07 aug 2019, 19:08:26 (de către Gabriela Pavelescu).

Admiterea în anul I de master,

-pentru candidaţii români de pretutindeni, etnici români cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria;

-pentru românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora, precum și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate - diaspora

sesiunea IULIE 2019

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

  • În perioada 15-20 iulie 2019 candidaţii se vor înscrie în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), între orele 9-18, cu excepţia zilei de 20 iulie 2019, când înscrierile se fac între orele 9-13.
  • Înscrierea on-line (clic aici).

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 22 iulie 2019.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în perioada 22 – 30 iulie 2019, fără sâmbătă şi duminică, la secretariatul facultăţii.

PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria), descărcaţi aici, fişier pdf.

NUMĂRUL DE LOCURI:

  • 10 locuri la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), din care un  loc cu bursă şi 9 locuri fără bursă;
  • 2 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă). Taxa de şcolarizare este de 3500 lei/an.

PROGRAMELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER: 

1. Chimie clinică,  masterat profesional acreditat prin H.G.318/2019. Conform adresei nr. 2054/18.02.2019 a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR), acest program de master conferă absolvenţilor pregătirea medicală pentru a avea competenţa de a efectua analize de laborator, cerinţă a art.1 alin.1 al Legii nr.460/2003, în concordanţă cu lit. a) alin.1 art.154 din Legea nr.1/2011, care menţionează că programul de master este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale (descărcaţi aici adresa OBBCSSR).

2. Chimia mediului şi siguranţă alimentară,  masterat profesional acreditat prin H.G.318/2019. Absolvirea acestui program de master asigură competenţele necesare pentru a lucra în laboratoare de cercetare şi în domenii de activitate ce sunt axate pe analiza şi investigarea, din punct de vedere chimic, a problemelor de mediu şi de siguranţa alimentelor.

3. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, masterat profesional acreditat prin H.G. 318/2019. Programul asigură absolvenţilor competenţele teoretice şi practice necesare pentru operarea cu noţiuni, tehnici, metode şi aparate utilizate în diferite domenii de cercetare, investigare şi interpretare a rezultatelor axate pe produse chimice, în general, şi cele farmaceutice şi cosmetice, în special, precum şi pentru efectuarea de analize în laboratoare medicale şi farmaceutice.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE:

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

-60% media obţinută la examenul de licenţă

-40% nota obţinută la scrisoarea motivaţională (1-2 pagini).

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media ECTS a anilor de studii din facultate. 

TAXA DE ÎNSCRIERE: candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE: 

Pentru a se înscrie la programe de studii cu predare în limba romănă, candidaţii trebuie sa îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

-    persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română  (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;

-    persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

-    optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE sunt următoarele:

 

1. Scrisoarea motivaţională (1-2 pagini);

2. Fișă de înscriere (Anexa nr. 1);

3. Original* și copie după B.I./C.I./actul de identitate, inclusiv dovada domiciliului;

4. Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

5. Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul;

6. Original* și copie certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

7. Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare (Anexa nr. 2), cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc;

8. Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);

9. Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite (traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);

10. Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;

11. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Candidații la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport vor respecta cerințele specifice;

12. 3 fotografii 2x2,5 cm;

13. Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

IMPORTANT

Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original şi de a semna Formularul de confirmare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, dosarul cu actele de studii în original, să achite prima rată din taxa de şcolarizare percepută pentru sem. 1 de facultatea la care candidatul a fost admis şi să semneze Formularul de confirmare. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoțită de adeverință care să ateste prezența originalului la altă facultate/ instituţie de învățământ superior.

După data de 30 iulie 2019, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

În caz de retragere, taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă  se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza  Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

 FII SI TU CHIMIST!!!