EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Admiterea în anul I de licenţă a candidaţilor români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Republica Moldova, sesiunea IULIE 2017

Ultima actualizare: 25 iul 2017, 13:07:00 (de către Gabriela Pavelescu).

Admiterea în anul I de licenţă,

sesiunea IULIE 2017, 

pentru candidaţii români de pretutindeni cu domiciliul stabil în Republica Moldova

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

  • 17-21 iulie 2017, orele 9-18 (casieria este deschisa pana la ora 17), în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, prin Sala Paşilor Pierduţi)
  • înscrierea on-line ,  conform următorului program:

- vineri, 14 iulie 2017: se solicita numele de utilizator şi parola de acces;

- înscrierea on-line începe luni, 17 iulie 2017 şi se termină joi, 20 iulie 2017. 

  • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 24-25 iulie 2017
  • Înmatricularea candidaţilor admişi se face în perioada 25-31 iulie 2017 (între orele 8-16, fără sâmbătă şi duminică).

 NUMĂRUL DE LOCURI:

- la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă): 1 loc, cu bursă;

- la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă): 2 locuri, fără bursă;

- la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), 1750 lei/semestru: 20 locuri.

 SPECIALIZĂRI DE LICENŢĂ:

- Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 140 / 16.03.2017;

- Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 140 / 16.03.2017;

- Chimie medicală , cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 140 / 16.03.2017.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

Concursul de admitere constă în selecţia şi ierarhizarea dosarelor, media de admitere fiind egală cu media examenului de bacalaureat. Nu se susţine probă de admitere!!!

Criteriul de departajare a ultimilor candidaţi cu medii de admitere egale: media la disciplina "Chimie" studiată în liceu.

Se pot recunoaște, în vederea admiterii, rezultatele obținute la olimpiadele/ concursurile internaționale și naționale (obținute pe teritoriul României).

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

Pentru a se înscrie la programe de studii cu predare în limba romănă, candidaţii trebuie sa îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

-          4 ani de studii în limba română, conform actelor de studii;

-          certificate sau atestate de competenţă lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;

-          au absolvit anul pregătitor.

În cazul în care nu îndeplinesc niciuna dintre condiţiile de mai sus, optează, pe Fişa de înscriere, pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Actele necesare pentru înscriere sunt următoarele:

1.       Fișă de înscriere (se găseşte la comisia de admitere);

2.       Original* și copie după I./C.I./actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul, în cazul candidaţilor din R. Moldova;

3.       Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

4.       Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin până la data de 2 aprilie 2018 şi care atestă domiciliul în străinătate;

5.       Original* și copie certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

6.       Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare, cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românescdeclaratia se vizează de Consulatul/Ambasada României din ţara de domiciliu.

7.       Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenții anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal (tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);

8.       Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite (traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);

9.       Copia recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;

10.   Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);

11.   3 fotografii 3×4 cm;

12.   chitanţa de achitare a taxei de înscriere;

13.    Dosar tip plic.

 (*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diploma de bacalaureat, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

 TAXĂ DE ÎNSCRIERE

Depunere dosar la sediul Universităţii: 75 lei.

Înscriere online: gratuit.

PRECIZĂRI:

Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Formularul de confirmare şi de a achita taxa de înmatriculare care este de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare.

 

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, dosarul cu actele de studii în original, să achite prima rată din taxa de şcolarizare percepută pentru sem. 1 la care candidatul a fost admis şi să semneze Formularul de confirmare. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoțită de adeverință care să ateste prezența originalului la altă facultate/ instituţie de învățământ superior.

 

După 31 iulie 2017, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

 

În caz de retragere, taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă  se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

 

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza  Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

 

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

 FII SI TU CHIMIST!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > Admiterea în anul I de licen... |