EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Admiterea în anul I de master a candidaţilor români de pretutindeni, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

Ultima actualizare: 07 sep 2017, 13:09:00 (de către Gabriela Pavelescu).

Admiterea în anul I de master,

sesiunea SEPTEMBRIE 2017,

pentru candidaţii români de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia,Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diaspora

 ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

  • 7 – 9 septembrie 2017, orele 9-16 (cu excepţia zilei de sâmbătă 9 sept. 2017, în care programul va fi până la ora 13), în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, prin Sala Paşilor Pierduţi). Casieria facultăţii este deschisă până la ora 15, iar în data de 9 septembrie 2017 numai până la ora 12.
  • Susţinerea interviului este programată pe 11 septembrie 2017, conform unui program care se va afisa ulterior.
  • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2017.
  • Înmatricularea candidaţilor admişi se face în perioada 11 - 13 septembrie 2017, la secretariatul facultăţii.

NUMĂRUL DE LOCURI:

- la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă): 4 locuri fără bursă, 

- la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), 1750 lei/semestru: 1 loc.

    PROGRAMELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER

    1.      Specializarea Business Chemistry masterat profesional, cu predare în limba engleză, acreditat prin H.G. 117 / 16.03.2017. Specializarea se adresează tuturor absolvenţilor din domeniul chimiei, farmacie, mediu, economic, drept, finanţe, contabilitate, marketing, şi nu numai, ce doresc să îmbine şi să dezvolte activitatea de cercetare, producţie, comercializare şi manageriat aferente acestor domenii.

    2.      Specializarea Chimia mediului şi siguranţă alimentară  masterat profesional acreditat prin H.G. 117 / 6.03.2017. Absolvirea acestei specializări asigură competenţele necesare pentru a lucra în laboratoare de cercetare şi în domenii de activitate ce sunt axate pe analiza şi investigarea, din punct de vedere chimic, a problemelor de mediu şi de siguranţa alimentelor.

    3.      Specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice masterat profesional acreditat prin H.G. 117 / 6.03.2017. Specializarea asigură absolvenţilor competenţele teoretice şi practice necesare pentru operarea cu noţiuni, tehnici, metode şi aparate utilizate în diferite domenii de cercetare, investigare şi interpretare a rezultatelor axate pe produse chimice, în general, şi cele farmaceutice şi cosmetice, în special, precum şi pentru efectuarea de analize în laboratoare medicale şi farmaceutice.

    4.       Specializarea Chimia şi biochimia heterociclurilor masterat profesional acreditat prin H.G. 117/ 6.03.2017. Specializarea se adresează tuturor celor care doresc să-şi dezvolte cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul sintezei, analizei şi interpretării proprietăţilor compuşilor heterociclici şi a aplicaţiilor lor.

    5.      Specializarea Studii avansate în chimie, masterat de cercetare acreditat prin H.G. 117 / 16.03.2017. Specializarea se adresează tuturor celor care doresc să-şi dezvolte, perfecţioneze şi să-şi completeze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul chimiei, vizând sinteza, analiza şi interpretării rezultatelor, proprietăţilor compuşilor chimici şi a utilizării lor în domenii de interes.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

-60% media obţinută la examenul de licenţă

-40% nota la interviu.

Modalitatea de susţinere a probei orale – interviu: candidaţii vor face o expunere, în limba de predare a programului de studii de master,  pe baza tematicii afişate >> aici. 

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media anilor de studii din facultate.  

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

Pentru a se înscrie la programe de studii cu predare în limba romănă, candidaţii trebuie sa îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

-          4 ani de studii în limba română, conform actelor de studii;

-          certificate sau atestate de competenţă lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;

-          au absolvit anul pregătitor.

În cazul în care nu îndeplinesc niciuna dintre condiţiile de mai sus, optează, pe Fişa de înscriere, pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Actele necesare pentru înscriere sunt următoarele: 

1.    Fișă de înscriere (se găseşte la comisia de admitere);

2.    Original* și copie după B.I./C.I./actul de identitate, inclusiv anexa cu domiciliul, în cazul candidaţilor din R. Moldova;

3.    Original* și copie după certificatului de naștere, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

4.    Original* și copie după pașaport, valabil cel puțin până la data de 2 aprilie 2018 şi care atestă domiciliul în străinătate;

5.    Original* și copie după certificatului de căsătorie, după caz, tradus în limba română sau într-o limbă de circulație internațională);

6.    Declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare – cu excepția candidaților din R. Moldova pentru care unul sau ambii părinți sunt, conform certificatului de naștere al candidatului, aparținători ai filonului lingvistic și cultural românesc; declarația se vizează de Consulatul/Ambasada României din ţara de domiciliu.

7.    Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă, tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

8.    Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

9.    Copia diplomei de Licență sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent), tradusă în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

10.  Copii ale suplimentului la diplomă/foilor matricole pentru studiile de licență absolvite, traduse în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;

11.  Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul); candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport vor respecta cerințele specifice;

12.  3 fotografii 3×4 cm

13.  Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Candidații români de pretutindeni care au studii în altă țară decât România sau cea de domiciliu trebuie să prezinte, împreună cu diplomele, adeverința de echivalare eliberată de Ministerul de resort din țara de domiciliu.

TAXĂ DE ÎNSCRIERE

Depunere dosar la sediul Universităţii: 75 lei.

Înscriere online: gratuit.

PRECIZĂRI

Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original, de a semna Formularul de confirmare şi de a achita taxa de înmatriculare de 50 lei. Aceasta nu se restituie în cazul renunţării la şcolarizare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, dosarul cu actele de studii în original, să achite prima rată din taxa de şcolarizare percepută pentru sem. 1 de facultatea la care candidatul a fost admis şi să semneze Formularul de confirmare. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoțită de adeverință care să ateste prezența originalului la altă facultate/ instituţie de învățământ superior.

După data de 13 SEPTEMBRIE 2017, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

În caz de retragere, taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă  se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza  Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

 FII SI TU CHIMIST!!!

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > Admiterea în anul I de master... |