EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Precizari desfasurare colocviu gradul I

Ultima actualizare: 14 dec 2017, 16:12:59 (de către Angela Vatr?).

Precizări  privind   desfăşurarea   colocviului de  admitere      la gradul I seria 2018-2020

Candidaţii vor fi examinaţi din următoarele domenii:
1.    Domeniul corespunzător temei lucrării metodico – ştiinţifice.  Se vor verifica unele aspecte precum: rigurozitatea şi precizia delimitării temei, importanţa teoretică şi practică a temei alese, actualitatea şi oportunitatea bibliografiei selective propuse în raport cu tema, consemnarea corectă a acesteia,  cunoaşterea specifică a principalelor probleme ce vor fi abordate în tratarea lucrării etc.
2.    Metodologia  specifică cercetării ştiinţifice, psihopedagogice şi metodice, pe care o implică elaborarea lucrării. Se va avea în vedere examinarea aspectelor referitoare la:  ipoteza (ipotezele de lucru), specificul investigării pe care candidatul intenţionează să o realizeze, metodologia de explorare propusă, preocupările şi intenţiile referitoare la realizarea lucrării, experienţa profesională acumulată de candidat etc.
3.    Domeniul proiectării pedagogice proprii specialităţii respective, cu referire specială la conceperea, realizarea, evaluarea şi reglarea – autoreglarea activităţii de predare – învăţare specifice temei propuse.

Comisia va rezerva examinării fiecărui candidat maximum 20 de minute.

Evaluarea candidaţilor se va realiza prin “admis” sau “respins”.

Rezultatele obţinute de candidaţii la colocviu vor fi afişate după terminarea verificării candidaţilor din ziua respectivă.

Rezultatele colocviului de admitere nu pot fi contestate.

Candidaţii declaraţi „respinşi” la colocviu se pot reînscrie pentru susţinerea examenului în anul şcolar următor, prin depunerea unui nou dosar şi parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie.

Candidaţii care nu s-au prezentat la colocviul de admitere datorită unor motive obiective, susţinute de documente, şi au fost declaraţi “neprezentaţi” se pot prezenta pentru susţinerea examenului în sesiunea imediat următoare, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

Intrarea candidaţilor în sala de examen se va face numai pe baza cărţii de identitate, în ordinea înscrisurilor din catalogul de examen,  unde sunt trecute numele în ordinea dobândirii.  (ex. Ionescu C.V. Elena căs. Popescu).

Membrii comisiei vor consemna rezultatul evaluării, în catalog,  în dreptul  fiecărui candidat în parte.

Colocviul de admitere la gradul didactic I trebuie să fie o probă autentică de competenţă pedagogică, selectivă şi relevantă, menită să promoveze cadrele didactice care manifestă disponibilităţi  pentru inovarea procesului de învăţământ, creativitate în modul de gândire şi acţiune pedagogică, cadre didactice ce au rezultate deosebite în activitatea instructiv – educativă.
           Conform legislației în vigoare cadrele didactice înscrise pentru a susţine colocviul de admitere la gradul I  pot opta  pentru un anumit conducător ştiinţific.
    Coordonatorii ştiinţifici trebuie să aibă specialitatea în care candidaţii susţin examenul. Prin excepţie, pentru educatori/educatoare, învăţător/învăţătoare, institutori, pot  coordona lucrări metodico – ştiinţifice cadre didactice cu specialitatea limba română, matematică, pedagogie, psihopedagogie specială, dar care au gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor.

      Consiliul Facultăţii va supune spre aprobare  opţiunea scrisă a candidatului, în limita numărului maxim de coordonări aprobat pentru fiecare profesor coordonator, sau, va desemna, un alt cadrul didactic ce va coordona lucrarea metodico – ştiinţifică a candidatul admis la colocviu, având în vedere corespondenţa dintre domeniul tematic al lucrării metodico – ştiinţifice şi domeniul de competenţă al coordonatorului, până la data de 14.02.2018.

Fiecare facultate va afişa până la data de 14 februarie 2018 repartizarea candidaţilor pe conducători ştiinţifici şi programul de consultaţii în vederea elaborării lucrărilor metodico-ştiinţifice.

 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Precizari desfasurare colocviu... |