EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Admiterea în anul I de master a candidaţilor români de pretutindeni, sesiunea IULIE 2020

Ultima actualizare: 17 Aug 2020, 08:08:44 (de către Gabriela Pavelescu).

Admiterea în anul I de master,

-pentru candidaţii români de pretutindeni, etnici români cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia de Nord, Serbia, Ucraina, Ungaria şi din diasporă;

ATENŢIE! Sunt eligibili pentru înscrierea la concursul de admitere la master românii de pretutindeni care au absolvit programe de licenţă acreditate.  Candidaţii români de pretutindeni cu studii de licenţă în altă  ţară decât România trebuie să  prezinte la înscriere şi documentul care  atestă faptul că programul de studii de licenţă absolvit este acreditat de Ministerul de resort din ţara de domiciliu.

sesiunea IULIE 2020

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

  • În perioada 13-24 iulie 2020,  candidaţii se pot înscrie cu dosar fizic, în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), de luni până vineri, între orele 9-15. ATENŢIE! Candidaţii români de pretutindeni care doresc să depună dosar fizic de înscriere la MASTER, trebuie să prezinte o adeverinţă medicală din care să rezulte că nu au fost diagnosticaţi cu COVID-19, datată cu cel mult patru zile înainte de prezentarea la înscriere, redactată în limba română, în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii nr.841/19.05.2020!!

  • De asemenea, candidaţii se pot înscrie şi on-line, accesând pagina http://inscriere.uaic.ro/SitePages/Home.asp  

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 27-29 iulie 2020.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face începând cu data afişării rezultatelor, până pe 26 august 2020, de luni până vineri, la secretariatul facultăţii, între orele 8-16. Candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite (pentru confirmarea locului) 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 525 lei, la B.R.D.

PRECIZĂRI IMPORTANTE pentru candidaţii români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria), descărcaţi aici, fişier pdf.

NUMĂRUL DE LOCURI:

  • 2 locuri la buget, cu bursă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă);
  • 2 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă). Taxa de şcolarizare este de 3500 lei/an.

PROGRAMELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER: 

1. Chimie clinică,  masterat profesional acreditat prin H.G.318/2019. Conform adresei nr. 2054/18.02.2019 a Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România (OBBCSSR), acest program de master conferă absolvenţilor pregătirea medicală pentru a avea competenţa de a efectua analize de laborator, cerinţă a art.1 alin.1 al Legii nr.460/2003, în concordanţă cu lit. a) alin.1 art.154 din Legea nr.1/2011, care menţionează că programul de master este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale (descărcaţi aici adresa OBBCSSR).

2. Chimia mediului şi siguranţă alimentară,  masterat profesional acreditat prin H.G.318/2019. Absolvirea acestui program de master asigură competenţele necesare pentru a lucra în laboratoare de cercetare şi în domenii de activitate ce sunt axate pe analiza şi investigarea, din punct de vedere chimic, a problemelor de mediu şi de siguranţa alimentelor.

3. Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice, masterat profesional acreditat prin H.G. 318/2019. Programul asigură absolvenţilor competenţele teoretice şi practice necesare pentru operarea cu noţiuni, tehnici, metode şi aparate utilizate în diferite domenii de cercetare, investigare şi interpretare a rezultatelor axate pe produse chimice, în general, şi cele farmaceutice şi cosmetice, în special, precum şi pentru efectuarea de analize în laboratoare medicale şi farmaceutice.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE:

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

-60% media obţinută la examenul de licenţă

-40% nota obţinută la scrisoarea motivaţională (1-2 pagini).

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media ECTS a anilor de studii din facultate. 

TAXA DE ÎNSCRIERE: candidații români de pretutindeni sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere, de procesare a dosarului, de înmatriculare, pentru testarea competențelor lingvistice de limba română.

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE: 

Pentru a se înscrie la programe de studii cu predare în limba romănă, candidaţii trebuie sa îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

-    persoanele care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română  (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B2, eliberate de Institutul Limbii Române;

-    persoanele care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minim B1, eliberate de instituții de învățământ superior acreditate din ţară care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini sau obținute în străinătate, prin lectoratele de limba română ale Institutului Limbii Române sau prin Institutul Cultural Român.

-    optează pentru frecventarea anului pregătitor de limba română, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE  (descarcă aici )

 IMPORTANT

Candidaţii declarați admişi pe locurile finanțate de la buget au obligația de a depune, conform calendarului stabilit de facultate, dosarul cu actele de studii în original şi de a semna Formularul de confirmare.

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă au obligația să depună, conform calendarului stabilit de fiecare facultate, dosarul cu actele de studii în original, să achite prima rată din taxa de şcolarizare percepută pentru sem. 1 de facultatea la care candidatul a fost admis şi să semneze Formularul de confirmare. În cazul în care sunt admişi sau urmează deja un alt program de studii vor depune la dosar copia legalizată a diplomei de bacalaureat însoțită de adeverință care să ateste prezența originalului la altă facultate/ instituţie de învățământ superior.

După data de 26 august 2020, candidaţii care nu şi-au îndeplinit aceste obligaţii vor fi declaraţi respinşi. Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi.

În caz de retragere, taxa de școlarizare achitată la confirmarea locului cu taxă  se restituie în aceleași condiții ca și pentru candidații români. Ca dată de referință pentru calculul sumelor reținute se va lua data semnării Formularului de confirmare a locului.

Studenții admiși ca bursieri ai statului român, într-unul din ciclurile de studii universitare, care se retrag de la studii sau sunt exmatriculați, se pot reînscrie cu taxă de școlarizare în lei, în cuantumul stabilit pentru cetățenii români în conformitate cu regulamentele fiecărei instituții de învățământ superior. Excepție fac cazurile medicale, aprobate în baza Cartei Universitare, precum și cele care au avizul Senatului instituției de învățământ superior.

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

 FII SI TU CHIMIST!!!
 
Prima pagină > ADMITERE 2020 > Admiterea în anul I de master... |