EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

REZULTATE ADMITERE ANUL I MASTER SEPTEMBRIE 2020

Ultima actualizare: 11 Oct 2020, 08:10:44 (de către Gabriela Pavelescu).

REZULTATE ADMITERE MASTER

CANDIDAŢI ROMÂNI

SEPTEMBRIE 2020

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU ÎNMATRICULARE:

Pe data de 14 septembrie 2020, candidaţii admişi cu taxă de şcolarizare trebuie să confirme locul la facultate, prin depunerea la secretariatul Facultăţii de Chimie a documentelor enumerate mai jos, să predea originalul chitanţei cu taxa de 525 lei şi să semneze contractul de studii:

 • Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, ambele în original;
 • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă/Adeverinţa de licenţă pentru promoţia 2018-2020,  în original;
 • ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României (doar dacă este cazul), în original;
 • Original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • Original* şi copie după certificatul de naştere;
 • Original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 • Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul), în original;
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: toate actele de studii în original şi adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 • 2 fotografii color tip legitimație (format 3/4 cm);
 • Un extras de cont bancar al candidatului, în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării (burse, restituiri de taxe etc.) În cazuri excepționale, extrasul de cont poate fi adus până la începerea anului academic.
 • Un dosar plic.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea documentului în copie.

Taxa de 525 lei se achită doar la BRD în contul UAIC: RO68BRDE240SV89534452400, cu menţionarea următoarelor coduri (aceste coduri trebuie să apară pe chitanţă):cod Facultatea de Chimie- 2402, cod forma de învăţământ master - 03, cod taxă de şcolarizare - 31.

IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

 
Prima pagină > ADMITERE 2020 > REZULTATE ADMITERE ANUL I MAST... |