RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

ADMITERE DOCTORAT 2018 - Domeniul CHIMIE

Ultima actualizare: 13 Sep 2018, 18:09:02 (de către Angela Vatr?).

 ADMITEREA ÎN CICLUL DE

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 anul univ. 2018-2019

 

Calendarul admiterii:

 - înscrierea candidaţilor: 1 – 8 septembrie 2018 (fără sâmbătă şi duminică), la secretariatul Facultăţii de Chimie

 - proba orală este programată marţi 11 septembrie 2018, la ora 1400, în amf. P3

 - afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2018

 - contestaţii (doar pentru proba scrisă): 14 septembrie 2018

 - afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2018

- afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: 01.10.2018

I. Criterii de admitere la studii universitare de doctorat – Domeniul Chimie

 • la admitere pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995 şi absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004.
 • durata cumulată totală a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 credite transferabile.
 • un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru studiile de doctorat.
 • candidaţii vor susţine o probă orală (interviu) pe baza tematicii şi a bibliografiei propuse de către conducătorul de doctorat  (candidaţii vor lua legătura obligatoriu şi cu conducătorul de doctorat) 
 • media minimă de admitere este 7 (şapte)
 • criterii  de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale:
1. media examenului de disertaţie
2. media examenului de licenţă

II.  Taxa de înscriere în concursul de admitere: 150 lei

III.  Taxa de şcolarizare pentru doctoranzii admişi pe locurile cu taxă: 5000 lei/an

IV. Numărul de locuri repartizate Şcolii Doctorale de Chimie prin Hotărârile de Senat
  nr. 19/19.07.2018 şi nr. 20/19.07.2018, pentru anul I 2018-2019 :

 •  4 locuri buget, cu bursă MEN, forma de învăţământ cu frecvenţă (IF)
 •  2 locuri buget, cu bursă UAIC, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
 •  1 loc buget, fără bursă, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
 •  3 locuri cu taxă, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)

V.  Conducătorii de doctorat care au propus tematica pentru concursul de admitere

 1. Prof.dr. habil. Arsene Cecilia  (Chimie analitică)
 2. Prof.dr. Bîcu Elena (Chimie organică)
 3. Prof.dr. Drochioiu Gabi  (Toxicologie chimică şi biochimie)
 4. Prof.dr. Mangalagiu Ionel  (Chimie organică)
 5. Prof.dr. habil. Olariu Romeo-Iulian (Chimie analitică)
 6. Prof.dr. Pui Aurel (Chimie anorganică)

VI.  Tematica pentru concursul de admitere la doctorat (document pdf)

 VII. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2018-2019 (document pdf )

 Acte necesare (DOSARUL SE DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII)

 • fişa de înscriere  tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia (descarcă formularul in format pdf >> click aici );
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi  de circulaţie internaţională la nivel B2 conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.
 • copia xerox a certificatului de naştere şi originalul pentru confruntare;
 • copia xerox a actului de identitate şi originalul pentru confruntare;
 • copia xerox a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul, şi originalul pentru confruntare;
 • copiile xerox ale diplomei de bacalaureat şi foii matricole din liceu şi originalele pentru confruntare;
 • copiile xerox ale diplomei de licenţă şi suplimentului la diplomă/foii matricole şi originalele pentru confruntare;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa de inscriere de 150 lei se achită la orice filiala BRD din ţară: taxa admitere - cod 28, doctorat- cod 05, Facultatea de Chimie- cod 2544, contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: RO 68 BRDE 240SV89534452400 );
 • 2 fotografii color tip carte de identitate;
 • un dosar plic.
 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > ADMITERE DOCTORAT 2018 - Domen... |