EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Admitere doctorat 2013 - domeniul CHIMIE - tematica

Ultima actualizare: 12 Jul 2013, 13:07:31 (de către Angela Vatră).
ADMITERE  DOCTORAT 2013

 

 Calendarul admiterii:

- înscrierea candidaţilor: 2 – 12 septembrie 2013
- selecţia candidaţilor : 16 - 18 septembrie 2013
- afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2013
- contestaţii: 20 septembrie 2013

 I. Criterii de admitere la studii universitare de doctorat – Domeniul Chimie

·    condiţie de înscriere la admitere la doctorat– media minim 8 (opt) corespunzătoare studiilor de licenţă şi master
·     candidaţii vor susţine o probă orală (interviu) pe baza tematicii şi a bibliografiei propuse de către conducătorul de doctorat
·     criterii  de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale:
1. media examenului de disertaţie
2. media examenului de licenţă

 II.  Taxa de admitere: 50 lei

III.  Taxa de şcolarizare pentru doctoranzii admişi pe locurile cu taxă: 5000 lei/an

         IV.  Conducătorii de doctorat şi numărul total de locuri propuse

Nr. crt.

Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

Numărul de locuri doctorat cu frecvenţă 

1.

Prof.dr. Bîcu Elena


 

9  locuri buget +

2 locuri cu taxă


2.

Prof.dr. Drochioiu Gabi

3.

Prof.dr. Mangalagiu Ionel

4.

Prof.dr. Palamaru Mircea-Nicolae

5.

Prof.dr. Pui Aurel

           V. Tematica pentru concursul de admitere la doctorat (>>document pdf )

          VI. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii                             doctorale pentru anul universitar 2013-2014 (>> document pdf )

 

 Acte necesare (DOSARUL SE DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII)

 • fişele de înscriere tip 1 şi 2 în care se vor menţiona opţiunile pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac cei care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie legalizată a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa de inscriere de 50 lei se achită la orice filiala BRD din ţară).
 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > Admitere doctorat 2013 - domen... |