RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

ADMITERE DOCTORAT 2015 - Domeniul CHIMIE

Ultima actualizare: 18 Sep 2015, 18:09:02 (de către Angela Vatr?).

                           ADMITERE LA DOCTORAT

                                           pentru anul universitar 2015-2016 

 

 Proba orală  din cadrul examenului de admitere la doctorat se va desfăşura miercuri,
16 septembrie 2015, în amf. B8 (corpul B), începând cu ora 9.

Candidaţii înscrişi la domeniul Chimie vor intra în sală în jur de ora 13.

 

 Calendarul admiterii:

- înscrierea candidaţilor: 1 – 11 septembrie 2015

 -selecţia candidaţilor : 14 - 16 septembrie 2015

- afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2015

- contestaţii (doar pentru proba scrisă): 18 septembrie 2015

- afişarea rezultatelor finale: 19 septembrie 2015

I. Criterii de admitere la studii universitare de doctorat – Domeniul Chimie

 • condiţie de înscriere la admitere la doctorat– media minim 8 (opt) la examenele de licenţă şi disertaţie
 • candidaţii vor susţine o probă orală (interviu) pe baza tematicii şi a bibliografiei propuse de către conducătorul de doctorat
 • criterii  de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale:
1. media examenului de disertaţie
2. media examenului de licenţă

II.  Taxa de înscriere în concursul de admitere: 50 lei

III.  Taxa de şcolarizare pentru doctoranzii admişi pe locurile cu taxă: 5000 lei/an

IV.  Conducătorii de doctorat şi numărul total de locuri aprobat de Senat

Nr. crt.

Numele şi prenumele conducătorului de doctorat

Numărul de locuri doctorat

1.

Prof.dr. Bîcu Elena                            (Chimie Organică)


 

 • 8  locuri buget  cu frecvenţă

 • 2 locuri buget cu frecvenţă       redusă


2.

Prof.dr. Drochioiu Gabi            (Toxicologie chimică şi biochimie)

3.

Prof.dr. Mangalagiu Ionel                 (Chimie Organică)

4.

Prof.dr. Palamaru Mircea-Nicolae

(Chimie Anorganică)

5.

Prof.dr. Pui Aurel                             (Chimie Anorganică)

 6.

Prof.dr. habil. Cecilia ARSENE         (Chimie Analitică)

 7.

Conf.dr. habil. Karin POPA        (Radiochimie)

 

V. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2015-2016 (>> document pdf )

 

 Acte necesare (DOSARUL SE DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII)

 • fişa de înscriere  tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia (click >> aici pentru formularul pdf);
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau un act echivalent;
 • copie legalizată a diplomei de licenţă şi foaia matricolă;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa de inscriere de 50 lei se achită la orice filiala BRD din ţară: taxa admitere - cod 28, doctorat- cod 05, Facultatea de Chimie- cod 2544, contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: RO 68 BRDE 240SV89534452400 ).
 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > ADMITERE DOCTORAT 2015 - Domen... |