RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

ADMITERE DOCTORAT 2016 - Domeniul CHIMIE

Ultima actualizare: 16 Sep 2016, 18:09:02 (de către Gabriela Pavelescu).

ADMITERE LA DOCTORAT

pentru anul univ. 2016-2017

 

 Calendarul admiterii:

- înscrierea candidaţilor: 1 – 9 septembrie 2016 (la secretariatul Facultăţii)

 -selecţia candidaţilor : 12 - 14 septembrie 2016

- afişarea rezultatelor: 15 septembrie 2016

- contestaţii (doar pentru proba scrisă): 16 septembrie 2016

- afişarea rezultatelor finale: 19 septembrie 2016

I. Criterii de admitere la studii universitare de doctorat – Domeniul Chimie

 • condiţie de înscriere la admitere la doctorat– media  la examenele de licenţă şi disertaţie mai mare decât 8 (opt)
 • candidaţii vor susţine pe data de 14 septembrie 2016, între orele 8-17, în amf. B8, o probă orală (interviu) pe baza tematicii şi a bibliografiei propuse de către conducătorul de doctorat. Programarea candidaţilor va fi afişată în timp util.
 • criterii  de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale:
1. media examenului de disertaţie
2. media examenului de licenţă

II.  Taxa de înscriere în concursul de admitere: 50 lei

III.  Taxa de şcolarizare pentru doctoranzii admişi pe locurile cu taxă: 5000 lei/an

IV. Repartizarea numărului de locuri alocate de MENCS pentru anul I 2016-2017 (document pdf) :

 •  5 locuri cu frecvenţă, cu bursa MENCS
 •  1 loc cu frecvenţă, cu bursă UAIC

V.  Conducătorii de doctorat 

 1. Prof.dr. habil. Arsene Cecilia  (Chimie Analitică)
 2. Prof.dr. Bîcu Elena (Chimie Organică)
 3. Prof.dr. Bîrsă Mihail-Lucian  (Chimie Organică)
 4. Prof.dr. Drochioiu Gabi  (Toxicologie chimică şi biochimie)
 5. Prof.dr. Mangalagiu Ionel  (Chimie Organică)
 6. Prof.dr. habil. Olariu Romeo-Iulian (Chimie Analitică)
 7. Prof.dr. Palamaru Mircea-Nicolae (Chimie Anorganică)
 8. Prof.dr. Pui Aurel (Chimie Anorganică)
 9. Conf.dr. habil. Popa Karin (Radiochimie)

 VI. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2016-2017 (>> document pdf )

 Acte necesare (DOSARUL SE DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII)

 • fişa de înscriere  tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia ( descarcă fişa de inscriere >> aici );
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi străine, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.
 • copie legalizată a certificatului de naştere;
 • copie a actului de identitate;
 • copie legalizată a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat şi a foii matricole din liceu;
 • copie legalizată a diplomei de licenţă şi suplimentului la diplomă/foii matricole;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa de inscriere de 50 lei se achită la orice filiala BRD din ţară: taxa admitere - cod 28, doctorat- cod 05, Facultatea de Chimie- cod 2544, contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: RO 68 BRDE 240SV89534452400 ).
 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > ADMITERE DOCTORAT 2016 - Domen... |