RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Gradul Didactic I seria 2019-2021

Ultima actualizare: 09 Sep 2020, 08:09:09 (de către Angela Vatră).

În atenţia candidaţilor înscrişi la gradul didactic I

seria 2019-2021

  •   Atenţie! Candidaţii care se prezintă  la secretariat pentru depunerea lucrării de gradul I vor depune şi declaraţia pe proprie raspundere privind starea de sănătate  (formularul va fi descărcat de aici )

În conformitate cu Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la instituţiile de învăţământ superior cu atribuţii de perfecţionare până la data de 31 august a anului şcolar următor celui în care s-a susţinut colocviul de admitere, în formă scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF (FIŞIERUL PDF VA FI SALVAT CU NUMELE CANDIDATULUI: Nume-Prenume.pdf.

Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

a)  lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;

b)  nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;

c)  nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

d)  lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific. În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii. Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor. Contestaţiile se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Lucrările  metodico-ştiinţifice  depuse  se  înregistrează,  cu  număr  şi  dată,  la secretariatul facultăţii. Candidatul are obligaţia de a depune un exemplar din lucrare şi la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituţiei de învăţământ preuniversitar unde urmează să se desfăşoare inspecţia specială şi susţinerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul  de acceptare/neacceptare a lucrării  pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul facultăţii până la data de 7 septembrie a anului şcolar în care se susţine lucrarea.

Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă).

Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la examenul pentru gradul didactic  I  şi  nu  pot  susţine  probele următoare,  respectiv  inspecţia  specială  şi  susţinerea lucrării.

Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare, cu menţiunea admis/respins la susţinere. Candidaţii respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice pot să depună contestaţie în termen de 48 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor. Contestaţiile  se rezolvă în termen de trei zile de la data depunerii.

Contestaţiile  se analizează şi se rezolvă de către comisii constituie în mod special în acest scop. O comisie de contestaţie este alcătuită din trei cadre didactice, desemnate dintre cadrele didactice care au calitatea de conducător ştiinţific sau care îndeplinesc condiţiile de conducători ştiinţifici în  domeniul de  specializare sau în  domenii înrudite cu  domeniul lucrării  contestate. Rezoluţiile comisiei de contestaţii sunt definitive.

În cazul candidaţilor respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice, probele de susţinere a inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice se pot amâna, la cerere, cu un an şcolar. Ei vor putea susţine aceste probe în anul şcolar următor, cu condiţia de a obţine  avizul pentru depunerea lucrării, respectiv, referatul de acceptare la susţinere  a lucrării  din  partea  conducătorului  ştiinţific.  Candidaţii  care,  după  anul  de  amânare,  nu întrunesc condiţia de avizare/acceptare la susţinere a lucrării metodico-ştiinţifice din partea conducătorului ştiinţific, se consideră respinşi la examenul pentru acordarea gradului didactic I şi se pot reînscrie în anul şcolar următor pentru susţinerea examenului, prin depunerea unui nou dosar de înscriere şi cu parcurgerea tuturor etapelor precizate în metodologie.

Candidaţii admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen  lucrarea   metodico-ştiinţifică,   datorită   unor   motive   obiective   argumentate   cu documente,  pot solicita amânarea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice în anul şcolar următor. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa universitatea  cu privire la aprobarea/ neaprobarea amânării susţinerii acestei probe.

Anexăm modelul declaratiei de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului.

Descarcă modelul declaraţiei de autenticitate >> (format WORD, click aici)

  Ca urmare a Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, nr. 13/30.05.2013, la depunerea lucrării de gradul I se percepe o taxă de 150 lei,  care se achită prin agenţiile BRD (indiferent de localitate), după cum urmează:

  • contul IBAN al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi: RO68BRDE240SV89534452400
  • taxă analiză, îndrumare şi evaluare lucrare metodico-ştiinţifică de gradul didactic I: 150 lei
  • cod taxă -106
 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Gradul Didactic I seria 2019-2... |