RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

ADMITERE DOCTORAT 2022 - Domeniul CHIMIE

Ultima actualizare: 23 Sep 2022, 09:09:45 (de către Angela Vatră).

  ADMITEREA ÎN CICLUL DE

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT    

  anul universitar 2022-2023

 SESIUNEA A II-A

Admitere la studiile universitare de doctorat

Conform hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, nr. 21/22.09.2022, calendarul celei de a II-a sesiuni de admitere la doctorat este următorul:

 - înscrierea candidaţilor: 23 – 26 septembrie 2022 (cu excepţia zilelor de 24 şi 25 septembrie 2022), la secretariatul Facultăţii de Chimie

 - selecţia candidaţilor (proba orală - interviu): 27 septembrie 2022 

 - afişarea rezultatelor: 29 septembrie 2022

Pentru aceasta sesiune de admitere sunt disponibile la nivelul întregii universităţi:

- 14 locuri buget fără bursă pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi ai Confederaţiei Elveţiene (CH)

- 12 locuri pentru români de pretutindeni (dintre care 8 locuri buget cu bursă şi 4 locuri buget fără bursă)

 Cele 14 locuri se distribuie în mod egal către fiecare Şcoală doctorală din cadrul UAIC, urmând a fi redistribuite în perioada imediat următoare în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi.


PRECIZĂRI IMPORTANTE PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI:

Perioada de încheiere a contractelor de studii: 21-23 SEPTEMBRIE 2022

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor confirma ocuparea locurilor prin depunerea, în vederea înmatriculării, a diplomelor de studii în original, precum şi a foilor matricole/suplimentelor la diplome. Candidaţii care au promovat examenul de disertaţie în cursul anului universitar 2021-2022 vor depune adeverinţa de disertaţie şi situaţia şcolară de la master, ambele în original.

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare la doctorat,  în cuantum de 60 lei, la B.R.D. sau la B.C.R.

Totodată, taxa de înmatriculare se poate achita şi accesând platforma cu adresa https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php . Vă rugăm să citiţi cu atenție instrucțiunile postate pe platformă!

(Pentru achitarea taxei la B.R.D. sunt necesare următoarele date: taxa înmatriculare - cod 38, doctorat- cod 05, Facultatea de Chimie- cod 2544, contul IBAN al UAIC: RO 68 BRDE 240SV89534452400).

Dosarul de înscriere în concursul de admitere se completează cu un extras de cont bancar emis pe numele doctorandului.

 

Calendarul admiterii:

 - înscrierea candidaţilor: 01 – 06 septembrie 2022 (cu excepţia zilelor de 3 şi 4 septembrie 2022, la secretariatul Facultăţii de Chimie

 - selecţia candidaţilor (proba orală - interviu): 7 septembrie 2022, ora 10, amfiteatrul P3 

 - afişarea rezultatelor: 13 septembrie 2022

- confirmarea ocupării locului: 21 -23 septembrie 2022

I. Criterii de admitere la studii universitare de doctorat – Domeniul Chimie

 • la admitere pot participa absolvenţii de învăţământ superior cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, absolvenţii cu diplomă de master ai studiilor universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei ca fiind cel puţin studii universitare de master.
 • durata cumulată totală a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 credite transferabile (ECTS).
 • un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru studiile de doctorat.
 • candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de doctorat au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă.
 • candidaţii vor susţine o probă orală (interviu) pe baza tematicii şi a bibliografiei propuse de către conducătorul de doctorat.   
 • media de admitere este media obţinută la proba orală – interviu.
 • media minimă de admitere este 8 (opt).
 • criterii  de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale:
 1. media examenului de disertaţie
 2. media examenului de licenţă
 3. media aritmetică dintre:

a)      media anilor de studii de licenţă

b)     media anilor de studii de master

II.  Taxa de înscriere în concursul de admitere: 150 lei

III.  Taxa de şcolarizare pentru doctoranzii admişi pe locurile cu taxă: 5000 lei/an

IV. Numărul de locuri bugetate pentru cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene (UE), ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European (SEE) şi ai Confederaţiei Elveţiene (CH) pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2022:

V.  Conducătorii de doctorat care au propus locuri / granturi doctorale pentru admiterea la doctorat sesiunea septembrie 2022:

 1. Prof.univ.dr. habil. Arsene Cecilia  (Chimie analitică)
 2. Prof.univ.dr. Bîcu Elena (Chimie organică)
 3. Prof.univ.dr. Drochioiu Gabi (Biochimie)
 4. Prof.univ.dr. Mangalagiu Ionel  (Chimie organică)
 5. Prof.univ.dr. habil. Olariu Romeo-Iulian (Chimie analitică)
 6. Prof.univ.dr. Pui Aurel (Chimie anorganică)

VI. Tematica pentru concursul de admitere la doctorat (document pdf) 

 VII. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2022-2023 (document pdf )

 Conţinutul dosarului de înscriere

 • fişa de înscriere  tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia - descarcă aici fişa de înscriere în format pdf;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel B2 conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute; Precizările suplimentare privind datele de testare pentru obţinerea certificatelor de limba engleză, pentru perioada iulie-septembrie 2022, le găsiţi>> aici
 • original* şi copia certificatului de naştere;
 • original* şi copia actului de identitate;
 • original* şi copia certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • originale* şi copiile diplomei de bacalaureat şi foii matricole din liceu;
 • originale* şi copiile diplomei de licenţă şi suplimentului la diplomă/foii matricole;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa de inscriere de 150 lei se achită la orice filiala BRD din ţară: taxa admitere - cod 28, doctorat- cod 05, Facultatea de Chimie- cod 2544, contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: RO 68 BRDE 240SV89534452400 ); potrivit legii, copiii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) personalului didactic (de predare şi didactic auxiliar) aflat în activitate, pensionat sau decedat, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi;
 • acordul de confidenţialitate (anexa 4 din Metodologia de admitere) - descarcă aici acordul de confidenţialitate în format pdf
 • 2 fotografii color tip carte de identitate;
 • un dosar plic.

* Documentele originale se restituie candidatului după certificarea conformităţii cu originalul a copiilor documentelor de către membrul /membrii Comisiei de admitere care are/au atribuţii desemnate în acest sens.

 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > ADMITERE DOCTORAT 2022 - Domen... |