RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

Ultima actualizare: 07 Mar 2023, 14:03:37 (de către Gabriela Pavelescu).

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITEREA

ÎN ANUL I DE LICENŢĂ

 

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere următoarele documente:

-Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României. Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la o altă facultate, va depune copii xerox ale Diplomei de Bacalaureat şi Foii Matricole, certificate de facultatea care deţine originalele, precum şi o adeverinţă de confirmare că actele în original sunt la facultatea respectivă;

-Cartea de identitate, în copie xerox, însoţită de original (pentru confruntare);

-Certificatul de naştere, în copie xerox, însoţit de original (pentru confruntare);

-Certificatul de căsătorie, în copie xerox, însoţit de original (pentru confruntare), numai pentru candidatele căsătorite;

-Adeverinţa medicală tip, eliberată  în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea);

-Două fotografii color, tip carte de identitate;

-Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;

-Acordul de confidenţialitate şi Informarea privind prelucrarea informaţiilor, fişier docx

-Dosar tip plic (nu cu şină);

-Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2023 vor adăuga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri de licenţă în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă;

-Adeverinţă din care sa rezulte cu numărul semestrelor urmate la buget/taxă şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/ absolvenţilor/ exmatriculaţilor unei instituţii de învăţământ superior;

-Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricolă din liceu, diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă, toate în original. De asemenea, vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor urmate la buget/taxă şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă;

-Candidaţii din etnia romilor vor trebui să prezinte, la înscriere, o recomandare scrisă, emisă de una din organizaţiile legal constituite ale romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, care să ateste că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE care au obţinut diploma de bacalaureat şi/sau diploma de licenţă în străinătate, vor depune două dosare: unul pentru înscriere şi unul pentru echivalarea studiilor. Vezi linkul https://www.chem.uaic.ro/ro/admitere-2023/dosar-echivalare.html 
 
Prima pagină > ADMITERE 2023 > ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRI... |