RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Gradul Didactic I seria 2021-2023

Ultima actualizare: 18 Nov 2022, 18:11:01 (de către Angela Vatră).

În atenţia candidaţilor înscrişi la gradul didactic I

seria 2021-2023

 

În conformitate cu Metodologia privind formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M. nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare,  depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice se face la instituţiile de învăţământ superior cu atribuţii de perfecţionare până la data de 31 august a anului şcolar următor celui în care s-a susţinut colocviul de admitere, în formă scrisă, legată tip carte şi pe suport electronic, respectiv pe CD, format PDF (FIŞIERUL PDF VA FI SALVAT CU NUMELE CANDIDATULUI: Nume-Prenume.pdf.

Ultima pagină a lucrării cuprinde declaraţia de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că:

a)  lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;

b)  nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;

c)  nu au fost preluate texte, date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fără a fi citate şi fără a fi precizată sursa preluării, inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

d)  lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

Descarcă modelul declaraţiei de autenticitate >> (format WORD, click aici)

 Pentru depunerea lucrării este necesar avizul scris al conducătorului ştiinţific. În cazul în care lucrarea nu este avizată pentru depunere, conducătorul ştiinţific are obligaţia de a preciza motivele respingerii, până cel târziu la data de 31 august a.c. . Candidaţii ale căror lucrări nu au fost avizate pot să depună contestaţie în termen de două zile de la data limită de depunere a lucrărilor.  Contestaţiile se analizează şi se rezolvă de către comisii constituite de către prorectorul cu atribuţii de formare a personalului din învăţământul preuniversitar. Rezoluţiile comisiei de contestaţii sunt definitive.

Lucrările  metodico-ştiinţifice  depuse  se  înregistrează,  cu  număr  şi  dată,  la secretariatul facultăţii. Candidatul are obligaţia de a depune un exemplar din lucrare şi la biblioteca sau cabinetul metodic din cadrul instituţiei de învăţământ preuniversitar unde urmează să se desfăşoare inspecţia specială şi susţinerea lucrării, pentru a fi consultată de membrii comisiei metodice.

Conducătorii ştiinţifici au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare lucrare condusă, referatul  de acceptare/neacceptare a lucrării  pentru a fi susţinută. Referatele se depun la secretariatul facultăţii până la data de 8 septembrie a anului şcolar în care se susţine lucrarea.

Proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice este evaluată printr-o notă de la 10 la 1, exprimată printr-un număr întreg sau cu zecimale. Nota este acordată de conducătorul ştiinţific şi este înscrisă la finalul referatului întocmit de acesta pentru fiecare lucrare condusă. Pentru a fi acceptată la susţinere, lucrarea trebuie să primească cel puţin nota 9 (nouă).

Rezultatele evaluării lucrărilor metodico-ştiinţifice se aduc la cunoştinţa candidaţilor, prin afişare, cu menţiunea admis/respins la susţinere.  Candidaţii care nu au primit nota minimă se consideră respinşi la examenul pentru gradul didactic  I  şi  nu  pot  susţine  probele următoare,  respectiv  inspecţia  specială  şi  susţinerea lucrării. În cazul candidaţilor respinşi la proba de elaborare a lucrării metodico-ştiinţifice, probele de susţinere a inspecţiei speciale şi a lucrării metodico-ştiinţifice se pot amâna, la cerere, cu un an şcolar.

Candidaţii admişi la colocviul de admitere, care nu au putut elabora şi depune în termen  lucrarea   metodico-ştiinţifică,   datorită   unor   motive   obiective   argumentate   cu documente,  pot solicita amânarea depunerii lucrării metodico-ştiinţifice în anul şcolar următor. În aceste situaţii, inspectoratele şcolare vor informa universitatea  cu privire la aprobarea/ neaprobarea amânării susţinerii acestei probe.

Procedura operaţională de organizare a activităţii privind elaborarea şi depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice, întocmirea comisiilor şi transmiterea rezultatelor finale în vederea obţinerii gradului didactic I în învăţământul preuniversitar (document pdf)

  Ca urmare a Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, nr. 13/30.05.2013, la depunerea lucrării de gradul I se percepe o taxă de 150 lei,  care se achită prin agenţiile BRD (indiferent de localitate), după cum urmează:

  • contul IBAN al Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi: RO68BRDE240SV89534452400
  • taxă analiză, îndrumare şi evaluare lucrare metodico-ştiinţifică de gradul didactic I: 150 lei
  • cod taxă -106
 
Prima pagină > PERFECŢIONARE PREUNIVERSITARĂ > Gradul Didactic I seria 2021-2... |