RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE IN ANUL I DE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021, CANDIDATI ROMANI, din 9 septembrie 2021

Ultima actualizare: 09 Sep 2021, 15:09:08 (de către Gabriela Pavelescu).

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAŞI           Afisat, 9 SEPTEMBRIE 2021, ora 10

FACULTATEA DE CHIMIE

Studii universitare de MASTER

Forma de învăţământ: Cu frecvenţă

Domeniul de studii universitare de master: CHIMIE  

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE

în anul I de MASTER,

a candidaţilor români cu domiciliul stabil în România,

precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE,

sesiunea SEPTEMBRIE 2021

Eventualele contestaţii se depun în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere.

Precizări privind confirmarea locurilor ocupate de candidaţii români cu domiciliul stabil în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE:

A. CANDIDAŢI ADMIŞI PE LOCURILE DE LA BUGET

Până pe data de 10 SEPTEMBRIE 2021, ora 16, candidaţii admişi cu finanţare de la buget trebuie să confirme locul la facultate, prin depunerea la secretariatul Facultăţii de Chimie a următoarelor documente (doar în cazul în care nu sunt deja depuse), achitarea taxei de înmatriculare şi semnarea contractului de studii:

 1. Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, ambele în original;
 2. Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă / Adeverinţa de licenţă pentru promoţia 2018-2021,  în original;
 3. ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României (doar dacă este cazul), în original;
 4. Original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 5. Original* şi copie după certificatul de naştere;
 6. Original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 7.  Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul), în original;
 8. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: toate actele de studii în original şi adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 9. 2 fotografii color tip legitimație (format 4/2,5 cm);
 10. Un extras de cont bancar al candidatului, în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării (burse, restituiri de taxe etc.) În cazuri excepționale, extrasul de cont poate fi adus până la începerea anului academic.
 11. Chitanţa care atestă plata taxei de înmatriculare. Taxa de înmatriculare în sumă de 50 de lei se va achita la BRD în contul UAIC: RO68BRDE240SV89534452400, cu menţionarea următoarelor coduri (aceste coduri trebuie să apară pe chitanţă): cod Facultatea de Chimie- 1211, cod forma de învăţământ licenţă - 01, cod taxă de înmatriculare - 38. De asemenea, taxa de înmatriculare se poate achita şi la B.C.R.
  Totodată, taxa de înmatriculare se poate achita şi accesând platforma cu adresa https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php . Vă rugăm să citiţi cu atenție instrucțiunile postate pe platformă!
  Un alt mod de achitare a taxei de înmatriculare este prin ordin de plată. Mai multe detalii pentru aceasta metoda de plată găsiţi aici, accesând pagina https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Banca.aspx . Este OBLIGATORIU ca plata să fie făcută cu numele candidatului! În caz contar, chitanţa nu va putea fi luată în considerare!

Atenţie! Candidaţilor admişi pe locurile de la buget, în cazul retragerii din concurs, nu li se mai  restituie taxa de înmatriculare de 50 lei.

     12. Un dosar plic.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea documentului în copie.

Candidaţii care au depus în perioada de înscrieri dosarul în original vor completa dosarul cu chitanţa care atestă plata taxei de înmatriculare, extrasul de cont bancar şi vor semna contractul de studii.

IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

B. CANDIDAŢI ADMIŞI PE LOCURILE CU TAXĂ DE ŞCOLARIZARE

Până pe data de 10 SEPTEMBRIE 2021, ora 16, candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să confirme locul la facultate, prin depunerea la secretariatul Facultăţii de Chimie a actelor enumerate la punctul A, precum şi a dovezii de plată a sumei de 525 lei, reprezentând 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021/2022.
Taxa de şcolarizare se va achita la BRD în contul UAIC: RO68BRDE240SV89534452400, cu menţionarea următoarelor coduri (aceste coduri trebuie să apară pe chitanţă): cod Facultatea de Chimie- 2402, cod forma de învăţământ master - 03, cod taxă de şcolarizare - 31. De asemenea, taxa de şcolarizare se poate achita şi la B.C.R.
Totodată, taxa de şcolarizare se poate achita şi accesând platforma cu adresa https://plati-taxe.uaic.ro/stud/index.php . Vă rugăm să citiţi cu atenție instrucțiunile postate pe platformă!
De asemenea, un alt mod de achitare a taxei de şcolarizare este prin ordin de plată. Mai multe detalii pentru aceasta metoda de plată găsiţi aici, accesând pagina https://inscriere.uaic.ro/SitePages/Banca.aspx . Este OBLIGATORIU ca plata să fie făcută cu numele candidatului! În caz contar, chitanţa nu va putea fi luată în considerare!

Candidaţii admişi cu taxă de şcolarizare NU ACHITĂ TAXA DE ÎNMATRICULARE DE 50 LEI.

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de cinci zile de la semnarea Contractului de studii li se vor reţine 10 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea anului universitar, acestora li se va reţine 15 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.

Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă, care se retrag după începerea anului universitar, nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului!

IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > REZULTATELE CONCURSULUI DE ADM... |