RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

REZULTATE ADMITERE ANUL I LICENTA - CANDIDAŢI ROMÂNI, SESIUNEA IULIE 2021

Ultima actualizare: 21 Jul 2021, 15:07:08 (de către Gabriela Pavelescu).

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA din IAŞI                     Afisat, 20 iulie 2021, ora 16

FACULTATEA DE CHIMIE

Studii universitare de licenţă

Forma de învăţământ: Cu frecvenţă

Domeniul de studii universitare de licenţă: CHIMIE

Specializări: Chimie, Chimie medicală şi Biochimie tehnologică

Anul I de licenţă - trunchi comun de specializări

 

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE

în anul I de licenţă

a candidaţilor români cu domiciliul stabil în România,

precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE,

sesiunea IULIE 2021

Eventualele contestaţii se depun în maxim 24 de ore, începând cu data şi ora afişării rezultatelor sesiunii de admitere.

 

Precizări privind confirmarea locurilor ocupate de candidaţii români cu domiciliul stabil în România, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE

A. CANDIDAŢI ADMIŞI PE LOCURILE DE LA BUGET

Până pe data de 30 iulie 2021, candidaţii admişi cu finanţare de la buget trebuie să confirme locul la facultate, prin depunerea la secretariatul Facultăţii de Chimie a următoarelor documente şi semnarea contractului de studii:

  1. Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, ambele în original;
  2. ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României (doar dacă este cazul), în original;
  3. Original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
  4. Original* şi copie după certificatul de naştere;
  5. Original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
  6. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul), în original;
  7. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: toate actele de studii în original şi adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
  8. 2 fotografii color tip legitimație (format 4/2,5 cm);
  9. Un extras de cont bancar al candidatului, în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării (burse, restituiri de taxe etc.)
  10. Chitanţa care atestă plata taxei de înmatriculare. Taxa de înmatriculare în sumă de 50 de lei se va achita doar la BRD în contul UAIC: RO68BRDE240SV89534452400, cu menţionarea următoarelor coduri (aceste coduri trebuie să apară pe chitanţă): cod Facultatea de Chimie- 1211, cod forma de învăţământ licenţă - 01, cod taxă de înmatriculare - 38. Candidaţilor admişi pe locurile de la buget, în cazul retragerii din concurs, nu li se mai restituie taxa de înmatriculare de 50 lei.

    11. Un dosar plic.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea documentului în copie.

Candidaţii care au depus în perioada de înscrieri dosarul în original vor completa dosarul cu chitanţa care atestă plata taxei de înmatriculare, extrasul de cont bancar şi vor semna contractul de studii.

IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi din lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă, respectiv din lista candidaţilor respinşi/în rezervă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

B. CANDIDAŢI ADMIŞI PE LOCURILE CU TAXĂ DE ŞCOLARIZARE

Până pe data de 30 iulie 2021, candidaţii admişi pe locurile cu taxă trebuie să confirme locul la facultate, prin depunerea la secretariatul Facultăţii de Chimie a actelor enumerate la punctul A, precum şi a dovezii de plată a sumei de 525 lei, reprezentând 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021/2022.
Atenţie! Taxa de 525 lei se achită doar la BRD în contul UAIC: RO68BRDE240SV89534452400, cu menţionarea următoarelor coduri (aceste coduri trebuie să apară pe chitanţă):cod Facultatea de Chimie- 1211, cod forma de învăţământ licenţă - 01, cod taxă de şcolarizare - 31.

Candidaţii admişi cu taxă de şcolarizare NU ACHITĂ TAXA DE ÎNMATRICULARE DE 50 LEI.

 

Candidaţii admişi cu taxă care mai urmează şi o altă specializare în regim de student finanţat de la bugetul de stat, la altă facultate, trebuie să predea şi o adeverinţă de la facultatea unde au actele în original.

Candidaţilor admişi cu taxă care renunţă la şcolarizare în termen de cinci zile de la semnarea Contractului de studii li se vor reţine 10 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
Dacă cererea de retragere se va face după depăşirea termenului de cinci zile de la semnarea Contractului de studii, dar înainte de începerea celei de a doua sesiuni de admitere, acestora li se va reţine 15 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
Dacă cererea de retragere se va face după începerea celei de a doua sesiuni de admitere, dar înainte de începerea anului universitar, acestora li se va reţine 20 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I.
Candidaţilor admişi pe locurile cu taxă, care se retrag după începerea anului universitar, nu li se mai restituie taxa de şcolarizare prevăzută de facultate pentru confirmarea locului!
IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

 AFIŞAREA REZULTATELOR ÎN URMA CONFIRMĂRII LOCURILOR SE VA FACE PE DATA DE 
30 IULIE 2021
 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > REZULTATE ADMITERE ANUL I LICE... |