Legături înrudite

Acte necesare

Ultima actualizare: 09 Aug 2021, 15:08:08 (de către Gabriela Pavelescu).

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITEREA

ÎN ANUL I MASTER 

 Candidatii vor prezenta comisiei de admitere următoarele documente:

 • Scrisoarea motivaţională (1-2 pagini), redactată în limba romană. 
 • Diploma de BACALAUREAT obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • Diploma de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă, ambele în original, sau  atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • Absolvenţii promoţiilor 2021 şi 2020 vor depune Adeverinţa de licenţă,  în original, în locul diplomei de licenţă, în situaţia în care nu s-a eliberat diploma de licenţă;
 • Dacă un candidat se înscrie în prealabil la o altă facultate/ universitate  cu actele în original, la a doua facultate va depune copii xerox şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Candidaţii care au absolvit o altă specializare de master, vor prezenta la înscriere Diploma de master şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă/Adeverinţa de master (pentru promoţiile 2021 şi 2020), ambele în original, şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate de la buget  şi numărul de semestre de bursă de la prima specializare de master;
 • În cazul studenţilor/foştilor studenţi la master care au fost exmatriculaţi – adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi  numărul de semestre în care au beneficiat de bursă;
 • Cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de căsătorie, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată  de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Două fotografii color, tip carte de identitate;
 • Fişa tip de înscriere (fisier in format docx) , solicitată de la comisia de înscriere;
 • Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai fost sau este înscris la alte programe de master/studii aprofundate (pentru absolvenţii de licenţă din serii anterioare promoţiei curente);
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;
 • Dosar tip plic (nu cu şină);
 • Candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE care au obţinut diploma de bacalaureat şi/sau diploma de licenţă în străinătate, vor depune două dosare: unul pentru înscriere şi unul pentru echivalarea studiilor. Vezi linkul http://www.chem.uaic.ro/ro/admitere/acte-echivalare-studii.html

Se achită o singură taxă de înscriere, de 100 lei, indiferent de numărul opţiunilor de admitere, la orice filială B.R.D. din ţară, conform precizărilor de mai jos:
-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de admitere: 28

-Facultatea de Chimie, cod facultate: 2402

-Forma de învăţământ: master zi, cod 03

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

 Taxa de înscriere nu se restituie!

ATENŢIE! CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici
 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > Acte necesare... |