RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

ADMITERE DOCTORAT 2019 - Domeniul CHIMIE

Ultima actualizare: 13 Sep 2019, 18:09:02 (de către Gabriela Pavelescu).

ADMITEREA ÎN CICLUL DE

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT 

 anul univ. 2019-2020

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

Perioada de încheiere a contractelor: 16-17 SEPTEMBRIE 2019.

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare la doctorat,  60 lei,  la orice filiala BRD din ţară (taxa înmatriculare - cod 38, doctorat- cod 05, Facultatea de Chimie- cod 2544, contul IBAN al UAIC: RO 68 BRDE 240SV89534452400).

La dosar se depune un extras de cont bancar.

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE:

Lista candidaţilor admişi la doctorat pe locurile cu finanţare de la buget, cu bursă M.E.N. (descărcaţi aici, fişier pdf);

Lista candidaţilor admişi la doctorat pe locurile cu finanţare de la buget, cu bursă UAIC. (descărcaţi aici, fişier pdf);

Lista candidaţilor admişi la doctorat pe locurile cu finanţare de la buget, fără bursă (descărcaţi aici, fişier pdf).

Programarea susţinerii probei orale, din cadrul concursului de admitere la doctorat, din 11 septembrie 2019, amfiteatrul P3 (descărcaţi aici, fişier pdf);

Lista candidaţilor înscrişi la concursul de admitere la doctorat (descărcaţi aici, fişier pdf).

Calendarul admiterii:

 - înscrierea candidaţilor: 2 – 6 septembrie 2019, la secretariatul Facultăţii de Chimie

 - selecţia candidaţilor: 9-11 septembrie 2019

 - afişarea rezultatelor: 12 septembrie 2019

 - contestaţii (doar pentru proba scrisă): 13 septembrie 2019

 - afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2019

- afişarea listei finale cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi: 01.10.2019

I. Criterii de admitere la studii universitare de doctorat – Domeniul Chimie

 • la admitere pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995 şi absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004.
 • durata cumulată totală a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 credite transferabile (ECTS).
 • un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru studiile de doctorat.
 • candidaţii vor susţine o probă orală (interviu) pe baza tematicii şi a bibliografiei propuse de către conducătorul de doctorat  
 • media minimă de admitere este 8 (opt)
 • criterii  de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale:

1. media examenului de disertaţie

2. media examenului de licenţă

II.  Taxa de înscriere în concursul de admitere: 150 lei

III.  Taxa de şcolarizare pentru doctoranzii admişi pe locurile cu taxă: 5000 lei/an

IV. Numărul locurilor bugetate repartizate pentru cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2019,  conform Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi nr. 5/05.06.2019 şi adresei UAIC 13973/22.07.2019.

- 4 locuri IF( cu frecvenţă), buget, cu bursă MEN

- 1 loc IFR, buget, cu bursă UAIC

- 2 locuri IFR, buget, fără bursă

- 1 loc cu taxă (HS nr. 22/31.01.2019)

V.  Conducătorii de doctorat care au propus locuri / granturi doctorale pentru admiterea la doctorat sesiunea septembrie 2019:

 1. Prof.dr. habil. Arsene Cecilia  (Chimie analitică)
 2. Prof.dr. Bîcu Elena (Chimie organică)
 3. Prof.dr. Mangalagiu Ionel  (Chimie organică)
 4. Prof.dr. habil. Olariu Romeo-Iulian (Chimie analitică)
 5. Prof.dr. Pui Aurel (Chimie anorganică)

VI. Tematica pentru concursul de admitere la doctorat (document pdf)

 VII. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2019-2020 (document pdf )

 Acte necesare (DOSARUL SE DEPUNE LA SECRETARIATUL FACULTĂŢII)

 • fişa de înscriere  tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia  - descarcă fişa de înscriere aici (în format pdf);
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi  de circulaţie internaţională la nivel B2 conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.
 • copia xerox a certificatului de naştere şi originalul pentru confruntare;
 • copia xerox a actului de identitate şi originalul pentru confruntare;
 • copia xerox a certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul, şi originalul pentru confruntare;
 • copiile xerox ale diplomei de bacalaureat şi foii matricole din liceu şi originalele pentru confruntare;
 • copiile xerox ale diplomei de licenţă şi suplimentului la diplomă/foii matricole şi originalele pentru confruntare;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa de inscriere de 150 lei se achită la orice filiala BRD din ţară: taxa admitere - cod 28, doctorat- cod 05, Facultatea de Chimie- cod 2544, contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: RO 68 BRDE 240SV89534452400 );
 • 2 fotografii color tip carte de identitate;
 • un dosar plic.

 

 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > ADMITERE DOCTORAT 2019 - Domen... |