RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

ADMITERE DOCTORAT 2020 - Domeniul CHIMIE

Ultima actualizare: 11 Sep 2020, 18:09:02 (de către Angela Vatr?).

ADMITEREA ÎN CICLUL DE

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT   

  anul univ. 2020-2021

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

Perioada de încheiere a contractelor: 14-15 SEPTEMBRIE 2020.

Candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor achita taxa de înmatriculare la doctorat,  60 lei, la orice filiala BRD din ţară (taxa înmatriculare - cod 38, doctorat- cod 05, Facultatea de Chimie- cod 2544, contul IBAN al UAIC: RO 68 BRDE 240SV89534452400).

La dosar se depune un extras de cont bancar.

Calendarul admiterii:

 - înscrierea candidaţilor: 01 – 04 septembrie 2020 şi 7 septembrie 2020

 - selecţia candidaţilor: 8 septembrie 2020, ora 10, amf. P3 (programarea candidaţilor va fi afişată pe data de 7 sept. 2020)

 - afişarea rezultatelor: 10 septembrie 2020

- confirmarea ocupării locului: 14.09. -15.09.2020

I. Criterii de admitere la studii universitare de doctorat – Domeniul Chimie

 • la admitere pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master organizate conform Legii nr. 288/2004 sau conform Legii nr. 1/2011, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării ca fiind cel puţin studii universitare de master.
 • durata cumulată totală a ciclului de studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 credite transferabile (ECTS).
 • un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată pentru studiile de doctorat.
 • candidaţii vor susţine o probă orală (interviu) pe baza tematicii şi a bibliografiei propuse de către conducătorul de doctorat.   
 • media de admitere este media obţinută la proba orală - interviu
 • media minimă de admitere este 8 (opt)
 • criterii  de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale:

1. media examenului de disertaţie

2. media examenului de licenţă

II.  Taxa de înscriere în concursul de admitere: 150 lei

III.  Taxa de şcolarizare pentru doctoranzii admişi pe locurile cu taxă: 5000 lei/an

IV. Numărul de locuri bugetate pentru cetăţenii români şi cetăţenii  statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat din sesiunea septembrie 2020,  conform Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi nr. 4/23.07.2020:

- 5 locuri IF (cu frecvenţă), buget, cu bursă MEC

- 1 loc IF/IFR  (cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă), buget, fără bursă MEC

V.  Conducătorii de doctorat care au propus locuri / granturi doctorale pentru admiterea la doctorat sesiunea septembrie 2020:

 1. Prof.univ.dr. habil. Arsene Cecilia  (Chimie analitică)
 2. Prof.univ.dr. Bîcu Elena (Chimie organică)
 3. Prof.univ.dr. Drochioiu Gabi (Biochimie)
 4. Prof.univ.dr. Mangalagiu Ionel  (Chimie organică)
 5. Prof.univ.dr. habil. Olariu Romeo-Iulian (Chimie analitică)
 6. Prof.univ.dr. Pui Aurel (Chimie anorganică)

VI. Tematica pentru concursul de admitere la doctorat (document pdf)

 VII. Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2020-2021 (document pdf )

 Conţinutul dosarului de înscriere

 • fişa de înscriere  tip în care se va menţiona opţiunea pentru conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia  - descarcă fişa de înscriere aici (în format pdf) şi listează faţa-verso;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor ştiinţifice ale candidatului (dacă este cazul);
 • atestat de cunoaştere a unei limbi  de circulaţie internaţională la nivel B2 conform cadrului de referinţă elaborat de Consiliul Europei, eliberat de către Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, înainte de susţinerea examenului de admitere, cu cel mult doi ani; excepţie fac candidaţii care au absolvit o specializare simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, a unei facultăţi acreditate, au testul DALF, TOEFEL sau alte certificate internaţionale recunoscute.
 • copia certificatului de naştere;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie / de schimbare a numelui, dacă este cazul;
 • copiile diplomei de bacalaureat şi foii matricole din liceu;
 • copiile diplomei de licenţă şi suplimentului la diplomă/foii matricole;
 • diploma de masterat sau un act echivalent şi suplimentul la diplomă/foaia matricolă, în original (pentru absolvenţii de masterat din anul universitar curent, adeverinţa de absolvire şi situaţia şcolară, eliberată de secretariatele facultăţilor);
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa de inscriere de 150 lei se achită la orice filiala BRD din ţară: taxa admitere - cod 28, doctorat- cod 05, Facultatea de Chimie- cod 2544, contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: RO 68 BRDE 240SV89534452400 ); potrivit legii, copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.
 • 2 fotografii color tip carte de identitate;
 • un dosar plic.

 

 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > ADMITERE DOCTORAT 2020 - Domen... |