Precizari confirmare locuri admitere licenta iulie 2020

Ultima actualizare: 28 Jul 2020, 15:07:40 (de către Angela Vatr?).

 

 Precizări privind confirmarea locurilor ocupate de candidaţi în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2020


Procesul de confirmare a locurilor ocupate de candidaţi în urma concursului de admitere din sesiunea iulie 2020 se va desfăşura în etape şi se va încheia pe data de 26 august 2020.

·         ETAPA I: 29 IULIE 2020 - 5 AUGUST 2020

A. CANDIDAŢI ADMIŞI PE LOCURILE DE LA BUGET

Până pe data de 5 august 2020, candidaţii admişi cu finanţare de la buget trebuie să confirme locul la facultate, prin depunerea la secretariatul Facultăţii de Chimie a următoarelor documente şi semnarea contractului de studii:

 1. Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, ambele în original;
 2. ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României (doar dacă este cazul), în original;
 3. Original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 4. Original* şi copie după certificatul de naştere;
 5. Original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
 6. Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul), în original;
 7. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: toate actele de studii în original şi adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 8. 2 fotografii color tip legitimație (format 2/2,5 cm);
 9. Un extras de cont bancar al candidatului, în vederea efectuării operaţiunilor de virament bancar care apar în perioada şcolarizării (burse, restituiri de taxe etc.) În cazuri excepționale, extrasul de cont poate fi adus până la începerea anului academic.
 10. Chitanţa care atestă plata taxei de înmatriculare. Taxa de înmatriculare de 50 de lei se va achita doar la BRD în contul UAIC: RO68BRDE240SV89534452400, cu menţionarea următoarelor coduri (aceste coduri trebuie să apară pe chitanţă): cod Facultatea de Chimie- 1211, cod forma de învăţământ licenţă - 01, cod taxă de înmatriculare - 38.

Atenţie! Candidaţilor admişi pe locurile de la buget, în cazul retragerii din concurs, nu li se mai restituie taxa de înmatriculare de 50 lei.
    11. Un dosar plic.

(*) originalul se restituie candidatului după certificarea documentului în copie.

Candidaţii care au depus în perioada de înscrieri dosarul în original vor completa dosarul cu chitanţa care atestă plata taxei de înmatriculare, extrasul de cont bancar şi vor semna contractul de studii.

IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Locurile eliberate de aceşti candidaţi vor fi ocupate de următorii candidaţi din lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă, respectiv din lista candidaţilor respinşi/în rezervă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

B. CANDIDAŢI ADMIŞI PE LOCURILE CU TAXĂ DE ŞCOLARIZARE

Candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor confirma locul online după cum urmează:

1. Vor solicita prin e-mail, la adresa contact@chem.uaic.ro, contractul de studii pentru completare şi semnare (semnătură olografă) , apoi îl vor retrimite la secretariat împreună cu dovada de plată a sumei de 525 lei, reprezentând 30% din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2020-2021.
Atenţie! Taxa de 525 lei se achită doar la BRD în contul UAIC: RO68BRDE240SV89534452400, cu menţionarea următoarelor coduri (aceste coduri trebuie să apară pe chitanţă):cod Facultatea de Chimie- 1211, cod forma de învăţământ licenţă - 01, cod taxă de şcolarizare - 31.

Candidaţii admişi cu taxă de şcolarizare NU ACHITĂ TAXA DE ÎNMATRICULARE DE 50 LEI.

Adresa de email la care vor fi trimise documentele, în format pdf, este contact@chem.uaic.ro.

2. Candidaţii admişi cu taxă vor depune dosarul cu actele în original, similar cu cele menţionate pentru candidaţii admişi la buget ( pct. 1-9) până pe data de 25 august 2020 sau în copii legalizate, dacă mai urmează şi o altă specializare în regim de student finanţat de la bugetul de stat, la altă facultate, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde au actele în original .

IMPORTANT! În cazul neîndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, candidații vor fi declarați respinși. Neprezentarea actelor de studii, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit de către fiecare facultate, duce la pierderea locului şi la neînmatricularea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

ETAPA A II-A: 5 AUGUST 2020 - AFIŞARE REZULTATE CONFIRMĂRI LOCURI

ETAPA A III-A: 6 AUGUST 2020- 25 AUGUST 2020

 1. Candidaţii declaraţi ADMIŞI la BUGET în etapa a-II-a, pe data de 5 august, vor confirma locul şi semna contractul de studii până pe 25 august 2020
 2. Candidaţii declaraţi ADMIŞI la TAXĂ în etapa a-II-a, pe data de 5 august, vor confirma locul şi semna contractul de studii până pe 25 august 2020.

ETAPA A IV-A: 26 AUGUST 2020 - AFIŞARE REZULTATE FINALE CONFIRMĂRI LOCURI ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020

 
Prima pagină > ADMITERE 2021 > Precizari confirmare locuri ad... |