RO | EN

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Acte necesare pentru inscriere_candidati romani_studii de master

Ultima actualizare: 12 Jul 2022, 10:07:38 (de către Gabriela Pavelescu).

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITEREA

ÎN ANUL I MASTER 

 Candidatii vor prezenta comisiei de admitere următoarele documente:

 • Scrisoarea motivaţională (1-2 pagini), redactată în limba romană/şi în limba engleză, în situaţia în care candidatul optează şi pentru programul Studii avansate în chimie;
 • Diploma de BACALAUREAT obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau Atestat/Adeverinţă de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • Diploma de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă, ambele în original, sau  Atestat/Adeverinţă de echivalare emis de C.N.R.E.D. pentru studiile efectuate în afara României;
 • Absolvenţii promoţiilor 2022 şi 2021 vor depune Adeverinţa de licenţă,  în original, în locul diplomei de licenţă, în situaţia în care nu s-a eliberat diploma de licenţă;
 • Dacă un candidat se înscrie în prealabil la o altă facultate/ universitate  cu actele în original, la a doua facultate va depune copii xerox şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Candidaţii care au absolvit o altă specializare de master, vor prezenta la înscriere Diploma de master şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă/Adeverinţa de master (pentru promoţiile 2022 şi 2021), ambele în original, şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate de la buget  şi numărul de semestre de bursă de la prima specializare de master;
 • În cazul studenţilor/foştilor studenţi la master care au fost exmatriculaţi – adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi  numărul de semestre în care au beneficiat de bursă;
 • Cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de căsătorie, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată  de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Două fotografii color, tip carte de identitate;
 • Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai fost sau este înscris la alte programe de master/studii aprofundate (pentru absolvenţii de licenţă din serii anterioare promoţiei curente);
 • Chitanţa privind achitarea taxei de înscriere;
 • Acordul de confidenţialitate şi Informarea privind prelucrarea informaţiilor, fişier docx
 • Dosar tip plic (nu cu şină);
Candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE care au obţinut diploma de bacalaureat şi/sau diploma de licenţă în străinătate, vor depune două dosare: unul pentru înscriere şi unul pentru echivalarea studiilor. Vezi linkul https://www.chem.uaic.ro/ro/admitere-2022/acte-echivalare-de-studii.html
 
Prima pagină > ADMITERE 2022 > Acte necesare pentru inscriere... |